Kết quả thử nghiệm cho thấy, nút CTA “Download For Free” được thể hiện bằng màu đỏ và kích thước nhỏ đã giúp website này cải thiện tỷ lệ chuyển đổi lên đến 60%, vượt trội hơn cả những dòng chữ có kích thước lớn nhất được thể hiện bằng màu xanh. Một trong những lý do chính là dòng chữ màu đỏ tạo ra sự tương phản so với bảng màu chung của website tạp chí này. 

Theo Neil Patel